Consell escolar

 RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR 2020/21

Benvolgudes famílies:

Aquest curs escolar s’ha duit a terme la renovació de la segona meitat del Consell escolar que s’hauria d’haver fet el curs passat i que la situació sanitària no va permetre.

 CONSELL ESCOLAR 20-21

Composició
El consell escolar del centre actualment està compost pels membres següents:

 • La directora del centre, que en serà la presidenta: Aina Garcias Arrom.
 • Les caps d’estudis: Catalina Bibiloni Forteza (infantil)/ Maria Vaquer Vicens (primària).
 • Cinc mestres elegits pel claustre:  Mª Luisa Alemany Garrido (31-08-21), Marta Mármol Tizón (31-08-21), Mª Del Carme Salom Ramon (31-08-21), Mª Magdalena Pons Amengual (31-08-21), Maria Sitges Mesquida (renovació 26/11/2018).
 • Cinc representants dels pares, mares o tutors legals dels alumnes: Irene Coll Campayo (31-08-21), Maria Crespí Prunés (en representació d’AMPA, renovació 26/11/2018),  Dolça Feliu Aymar (31-08-21), Angel Llull Duró (renovació 26/11/2018), Bartomeu Moreno Caimari (31-08-21).
 • Una representant de l’Ajuntament de Palma: Guillermina Aguiló Soler (22-09-21).
 • La  secretària del centre, que actuarà com a secretària del consell, amb veu però sense vot: Inmaculada Pastor Artigues.

Un dels representants dels pares, mares o tutors legals dels alumnes que componen el consell escolar serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes més representativa, legalment constituïda, en el cas que hi hagi algun pare, mare o tutor legal que es presenti com a candidat.
“Quan no existeixi proposta de designació per part de l’ esmentada associació o el centre no en tengui, el lloc vacant serà ocupat pel candidat no electe que ocupi el primer lloc a la llista de suplents per a futures substitucions” (BOIB Num.120).
Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent. La convocatòria, quant a terminis, es farà d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 20 d’aquest reglament, i s’hi indicarà el motiu pel qual se’l convoca.

Representants

 • Els representants del professorat al consell escolar seran elegits pel claustre i al si d’aquest. El vot serà lliure, igual, directe, secret i no delegable.
 • Seran electors tots els membres del claustre. Seran elegibles els membres del claustre que s’hagin presentat com a candidats.
 • L’acompliment d’un càrrec de govern unipersonal que duu implícit formar part del consell escolar es considera incompatible amb la condició de representant electe del professorat al consell escolar del centre. En cas que un representant electe sigui designat per a un càrrec directiu que duu implícit formar part del consell escolar, aquest deixarà vacant el lloc que ocupa com a membre electe, i el lloc que deixi vacant haurà de cobrir-se pels mecanismes previstos al reglament.
 • Els professors que imparteixen docència en dos o més centres per completar horari, tenen dret a ser electors als centres on imparteixen docència i ser elegibles únicament al centre en el qual tenguin la destinació o, si no tenen destinació, al centre que designin prèviament, d’acord amb el que s’ha establert al punt 2 d’aquest article.
 • Els professors substituts seran electors, i els substituïts seran elegibles si es presenten com a candidats.

Deixau un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: