Consell escolar

 RENOVACIÓ CONSELL ESCOLAR 2018/19

Benvolgudes famílies:

Els propers mesos hem de dur a terme el procés per a la renovació de la meitat dels membres del Consell Escolar (òrgan de participació en la gestió del centre). Es tracta d’un procés que ha de finalitzar el mes de desembre amb l’elecció de 2 pares/mares com a nous representants de les famílies i de 3 mestres com a nous representants del claustre.

La Junta Electoral informarà de totes les passes en el suro que es troba a l’entrada del centre i en aquesta mateixa pàgina informativa.

 CONSELL ESCOLAR

Composició
El consell escolar del centre actualment està compost pels membres següents:

 • La directora del centre, que en serà la presidenta: Aina Garcias Arrom (01-07-2020)
 • Les caps d’estudis: Catalina Bibiloni Forteza (infantil)/ Maria Vaquer Vicens (primària, 01-07-2020)
 • Quatre mestres elegits pel claustre:  Mateu Bosch Palmer (curs 2016-2017), Caridad Dato Lladó (01-07-2020),   Maria Sitges Mesquida.
 • Cinc representants dels pares, mares o tutors legals dels alumnes: Maria Crespí Prunés (curs 2015-2016),  Mª Assumpció Guerris Tortella (curs 2016-2017), Angel Llull Duró, Mª Inmaculada Munar Pascual (curs 2016-2017),
 • Un regidor o representant de l’ajuntament del municipi on es trobi situat el centre: Apol·lònia Mora Vidal
 • La  secretària del centre, que actuarà com a secretària del consell, amb veu però sense vot: Immaculada Pastor Artigues.

Un dels representants dels pares, mares o tutors legals dels alumnes que componen el consell escolar serà designat per l’associació de pares i mares d’alumnes més representativa, legalment constituïda, en el cas que hi hagi algun pare, mare o tutor legal que es presenti com a candidat.
“Quan no existeixi proposta de designació per part de l’ esmentada associació o el centre no en tengui, el lloc vacant serà ocupat pel candidat no electe que ocupi el primer lloc a la llista de suplents per a futures substitucions” (BOIB Num.120).
Quan en l’ordre del dia s’incloguin temes o qüestions relacionades amb l’activitat normal del centre i que estiguin sota la tutela o responsabilitat immediata d’algun membre de la comunitat educativa que no sigui membre del consell escolar, se’l podrà convocar a la sessió per tal que informi sobre el tema o la qüestió corresponent. La convocatòria, quant a terminis, es farà d’acord amb el que s’estableix a l’apartat 2 de l’article 20 d’aquest reglament, i s’hi indicarà el motiu pel qual se’l convoca.

Representants

 • Els representants del professorat al consell escolar seran elegits pel claustre i al si d’aquest. El vot serà lliure, igual, directe, secret i no delegable.
 • Seran electors tots els membres del claustre. Seran elegibles els membres del claustre que s’hagin presentat com a candidats.
 • L’acompliment d’un càrrec de govern unipersonal que duu implícit formar part del consell escolar es considera incompatible amb la condició de representant electe del professorat al consell escolar del centre. En cas que un representant electe sigui designat per a un càrrec directiu que duu implícit formar part del consell escolar, aquest deixarà vacant el lloc que ocupa com a membre electe, i el lloc que deixi vacant haurà de cobrir-se pels mecanismes previstos al reglament.
 • Els professors que imparteixen docència en dos o més centres per completar horari, tenen dret a ser electors als centres on imparteixen docència i ser elegibles únicament al centre en el qual tenguin la destinació o, si no tenen destinació, al centre que designin prèviament, d’acord amb el que s’ha establert al punt 2 d’aquest article.
 • Els professors substituts seran electors, i els substituïts seran elegibles si es presenten com a candidats.

«Artículo 127. Competencias del Consejo Escolar.
El Consejo Escolar del centro tendrá las siguientes competencias:
a) Evaluar los proyectos y las normas a los que se refiere el capítulo II del título V de la presente Ley orgánica.
b) Evaluar la programación general anual del centro, sin perjuicio de las competencias del Claustro del profesorado, en relación con la planificación y organización docente.
c) Conocer las candidaturas a la dirección y los proyectos de dirección presentados por los candidatos.
d) Participar en la selección del director del centro, en los términos que la presente Ley Orgánica establece. Ser informado del nombramiento y cese de los demás miembros del equipo directivo. En su caso, previo acuerdo de sus miembros, adoptado por mayoría de dos tercios, proponer la revocación del nombramiento del director.
e) Informar sobre la admisión de alumnos y alumnas, con sujeción a lo establecido en esta Ley Orgánica y disposiciones que la desarrollen.
f) Conocer la resolución de conflictos disciplinarios y velar por que se atengan a la normativa vigente. Cuando las medidas disciplinarias adoptadas por el director correspondan a conductas del alumnado que perjudiquen gravemente la convivencia del centro, el Consejo Escolar, a instancia de padres, madres o tutores legales, podrá revisar la decisión adoptada y proponer, en su caso, las medidas oportunas.
g) Proponer medidas e iniciativas que favorezcan la convivencia en el centro, la igualdad entre hombres y mujeres, la igualdad de trato y la no discriminación por las causas a que se refiere el artículo 84.3 de la presente Ley Orgánica, la resolución pacífica de conflictos, y la prevención de la violencia de género.
h) Promover la conservación y renovación de las instalaciones y del equipo escolar e informar la obtención de recursos complementarios, de acuerdo con lo establecido en el artículo 122.3.
i) Informar las directrices para la colaboración, con fines educativos y culturales, con las Administraciones locales, con otros centros, entidades y organismos.
j) Analizar y valorar el funcionamiento general del centro, la evolución del rendimiento escolar y los resultados de las evaluaciones internas y externas en las que participe el centro.
k) Elaborar propuestas e informes, a iniciativa propia o a petición de la Administración competente, sobre el funcionamiento del centro y la mejora de la calidad de la gestión, así como sobre aquellos otros aspectos relacionados con la calidad de la misma.
l) Cualesquiera otras que le sean atribuidas por la Administración educativa.»

Deixau un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: