Beques menjador 20-21

Benvolgudes famílies

La Conselleria d’Educació i Formació Professional ha previst una compensació extraordinària per a famílies afectades per una situació econòmica desfavorable, sempre que aquesta situació hagi estat posterior a la Resolució del 29 de setembre.

Els requisits per poder demanar la beca són:

1. Alumnat que no ha estat beneficiari a la convocatòria anterior.

 1. Quan els ingressos de la unitat familiar siguin els procedents únicament dels
  següents supòsits:
  a.- ser beneficiaris de la prestació laboral extraordinària per cessament de
  l’activitat laboral dels treballadors autònoms.
  b.- perceben prestació per Expedient de Regulació temporal d’ocupació
  (ERTO).
  c.- perceben prestació extraordinària per a fixos discontinus per finalització
  de campanya.
  d.- per ser beneficiaris del subsidi de desocupació (Atur).
  e.- per ser beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida
  i altres similars existents en el moment de la valoració.
  f.- no tenir cap tipus de prestació.

Les sol·licituds s’han de presentar al centre i cal demanar cita prèvia . El termini és el 23 de març.

Dia 13 de març de 2021 es va publicar al BOIB núm.35 la resolució de la segona convocatòria dels ajuts individualitzats de menjador per al curs 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds és el 23 de març de 2021.

Teniu en compte que cal demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar dels quals s’ha de fer la consulta de la renda, així com tots els documents necessaris.

PREGAM PUNTUALITAT A LA CITA CONCERTADA

Aquí teniu un resum de la documentació bàsica i un enllaç amb el BOIB així com amb el document de sol·licitud (annex 2) i annexos 8 i 10.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2019.
 2. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
 3. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ BAREMABLE

 1. Per obtenir punts per renda, cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització .

2. Per obtenir punts per criteri familiar:

-Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent  el 31 de desembre de 2019.

-Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

-Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

-Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

-Per dos infants o més que facin ús del menjador escolar: n’hi ha prou de fer-ho constar en la sol·licitud d’ajuts de menjador.

3. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions del punt vuitè d’aquestes bases.

En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:

 • Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.
  • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.
  • En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

%d bloggers like this: