Informes del 1r trimestre

A partir d’avui dimarts 22 de desembre a les 14:00h podeu accedir als informes dels vostres fills/es al GESTIB.

Vos desitjam que passeu unes bones vacances de Nadal i que aquest 2021 ens pugui dur moltes abraçades.

Concurs de portes de Nadal

Enguany cada grup ha decorat la seva porta amb motius nadalencs. Tot l’alumnat del centre ha pogut veure les portes dels companys, mitjançant una presentació i han pogut triar les que més els han agradat.

Finalment, les portes més triades han sigut les de: 5 anys A, 1r B i 4t C. Aquests grups han estat obsequiats amb un lot de llibres per a la biblioteca d’aula i un llapis per a cada alumne/a.

El CEIP Aina Moll vos desitja Bones Festes!

Aquest any que no podem fer festival ni ens podem trobar tots junts a l’escola, hem fet aquest vídeo per felicitar-vos les festes. Esperam que vos agradi!

BEQUES MENJADOR

Imatge

IMPORTANT!

Imatge

GRÀCIES, ESPERANÇA!

Aquest cap de setmana ha mort de manera sobtada la nostra companya Esperança Sabater. Els que heu tengut l’oportunitat de conèixer-la, sabeu que ha estat un pilar de la nostra escola durant els darrers 28 anys. Gràcies per la teva professionalitat i dedicació.

Si hi ha families o exalumnes que vulgueu fer arribar un missatge a la seva família, ho podeu fer a través del correu electrònic de l’escola abans d’aquest dijous.

PARLEM DE TU

Parlem de tu, però no pas amb pena.

Senzillament parlem de tu, de com

ens vas deixar, del sofriment lentíssim

que va anar marfonent-te, de les teves

coses parlem i també dels teus gustos,

del que estimaves i el que no estimaves,

del que feies i deies i senties,

de tu parlem, però no pas amb pena.

I a poc a poc esdevindràs tan nostra

que no caldrà ni que parlem de tu

per recordar-te, a poc a poc seràs

un gest, un mot, un gust, una mirada

que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.

Llibre d’absències (1985)

Miquel Martí i Pol

Circular informativa COVID-19

Benvolgudes famílies,

Vos hem enviat una circular informativa a través del GESTIB. La penjam també aquí per aquelles famílies que encara no estan donades d’alta.

BEQUES MENJADOR CURS 20-21

Avui s’ha publicat el BOIB ( NÚM. 172, 6 d’octubre de 2020) amb la resolució de la convocatòria dels ajuts individualitzats de menjador per al curs 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds és el 21 d’octubre.

Teniu en compte que cal demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar dels quals s’ha de fer la consulta de la renda, així com tots els documents necessaris.

PREGAM PUNTUALITAT A LA CITA CONCERTADA

Aquí teniu un resum de la documentació bàsica i un enllaç amb el BOIB així com amb el document de sol·licitud (annex 2) i annexos 8 i 10.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2019.
 2. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
 3. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ BAREMABLE

 1. Per obtenir punts per renda, cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització .

2. Per obtenir punts per criteri familiar:

-Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent  el 31 de desembre de 2019.

-Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

-Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

-Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

-Per dos infants o més que facin ús del menjador escolar: n’hi ha prou de fer-ho constar en la sol·licitud d’ajuts de menjador.

3. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions del punt vuitè d’aquestes bases.

En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:

 • Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.
  • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.
  • En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

 • En el cas dels beneficiaris directes, s’ha d’aportar la documentació següent:
 • 1. Els alumnes que es trobin en situació d’acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
 • 2. Les famílies víctimes de violència de gènere han d’acreditar aquesta condició amb la presentació d’algun dels documents següents, el qual ha de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:

-Una ordre de protecció a favor de la víctima.

-Una sentència condemnatòria.

-Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.

-Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

-Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona, el Servei de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.

 • 3. Els alumnes que tenguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició, també en el cas que la tenguin els seus pares o tutors.

Nou mural aula d’aïllament

L’aula d’aïllament de la nostra escola ens pareixia un poc freda, així que aquest cap de setmana li hem donat un toc de color i diversió. Hem d’agrair aquest fantàstic mural a la família Sebastià – Ferrer… sempre disposats a col·laborar amb el centre. Moltes gràcies i enhorabona!!! Ha quedat xulíssim!!!

CALENDARI ESCOLAR 20-21

Previous Older Entries Next Newer Entries