BEQUES MENJADOR CURS 20-21

Avui s’ha publicat el BOIB ( NÚM. 172, 6 d’octubre de 2020) amb la resolució de la convocatòria dels ajuts individualitzats de menjador per al curs 2020-2021. El termini de presentació de sol·licituds és el 21 d’octubre.

Teniu en compte que cal demanar cita prèvia per presentar la sol·licitud emplenada i signada per tots els membres de la unitat familiar dels quals s’ha de fer la consulta de la renda, així com tots els documents necessaris.

PREGAM PUNTUALITAT A LA CITA CONCERTADA

Aquí teniu un resum de la documentació bàsica i un enllaç amb el BOIB així com amb el document de sol·licitud (annex 2) i annexos 8 i 10.

DOCUMENTACIÓ BÀSICA A PRESENTAR JUNTAMENT AMB LA SOL·LICITUD

 1. DNI, NIF o NIE en vigor de tots els membres computables de la unitat familiar que tenguin setze anys o més el dia 31 de desembre de 2019.
 2. Fotocòpia del llibre de família amb tots els membres. En els casos de nul·litat, separació o divorci, s’ha d’acompanyar de la sentència judicial que declari aquesta situació. Les separacions de fet s’han d’acreditar mitjançant qualsevol documentació que ho demostri.
 3. Certificat de convivència a l’efecte de computar els membres de la unitat familiar.

DOCUMENTACIÓ BAREMABLE

 1. Per obtenir punts per renda, cal emplenar l’apartat corresponent de la sol·licitud d’autorització .

2. Per obtenir punts per criteri familiar:

-Per família nombrosa: s’ha de lliurar una fotocòpia del carnet de família nombrosa o la documentació acreditativa a l’efecte, vigent  el 31 de desembre de 2019.

-Per membres de la unitat familiar afectats per discapacitats físiques o psíquiques: s’ha de presentar el certificat expedit per l’organisme oficial que acrediti les circumstàncies físiques o psíquiques de la malaltia o la discapacitat en vigor.

-Per infant en acolliment: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de l’acolliment.

-Per família monoparental: s’ha de lliurar la documentació acreditativa de la situació.

-Per dos infants o més que facin ús del menjador escolar: n’hi ha prou de fer-ho constar en la sol·licitud d’ajuts de menjador.

3. Per obtenir punts per condicions sociofamiliars desfavorables, el centre ha de requerir la documentació que consideri oportuna per justificar la situació sociofamiliar al·legada per la persona sol·licitant, seguint les orientacions del punt vuitè d’aquestes bases.

En els casos de situació laboral transitòria com a única font d’ingressos en el moment de la sol·licitud, la documentació justificativa és:

 • Per als beneficiaris de rendes mínimes d’inserció, renda social garantida i altres similars existents en el moment de la sol·licitud: document expedit per l’administració competent.
  • Per als beneficiaris de la prestació extraordinària per a autònoms a causa de la COVID-19: document expedit per l’administració competent.
  • En el cas d’unitats familiars amb el subsidi de desocupació o amb ajuts per situacions laborals extraordinàries derivades de la COVID-19: document expedit per l’administració competent i declaració responsable dels membres de la unitat familiar (annex 10).

 • En el cas dels beneficiaris directes, s’ha d’aportar la documentació següent:
 • 1. Els alumnes que es trobin en situació d’acolliment han de presentar un certificat del director o directora del centre d’acolliment o de l’òrgan competent.
 • 2. Les famílies víctimes de violència de gènere han d’acreditar aquesta condició amb la presentació d’algun dels documents següents, el qual ha de justificar suficientment la situació de víctima de violència masclista:

-Una ordre de protecció a favor de la víctima.

-Una sentència condemnatòria.

-Un informe del Ministeri Fiscal que indiqui l’existència d’indicis que la demandant és víctima de violència de gènere, fins que es dicti l’ordre de protecció.

-Una resolució judicial amb la qual s’hagin acordat mesures cautelars per a la protecció de la víctima.

-Un informe de l’administració competent en matèria de serveis socials o de la casa d’acolliment, o bé un informe de l’Institut Balear de la Dona, el Servei de la Dona del Consell Insular d’Eivissa, o de l’òrgan competent del Consell Insular de Menorca o de l’organisme autonòmic competent.

 • 3. Els alumnes que tenguin la condició de refugiats han de presentar la documentació que acrediti aquesta condició, també en el cas que la tenguin els seus pares o tutors.

Deixau un comentari

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Google photo

Esteu comentant fent servir el compte Google. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s

%d bloggers like this: